Waarom zou u duurzaam of zelfs passief willen bouwen?

(passief bouwen is het realiseren van een gebouw dat tijdens het gebruik geen energie gebruikt)

duurzaam

Een kleine uitwijding is denk ik noodzakelijk om argumenten daarvoor aan te kunnen dragen.

Het aardoppervlak, de atmosfeer en de oceanen blijken samenhangende en in evenwicht zijnde systemen te zijn die verstoord kunnen worden door welke oorzaak dan ook.
De gevolgen kunnen dan ernstig zijn voor het bestaan van mensen.

Natuurlijke verschijnselen zijn in het verleden, heden en toekomst oorzaken geweest of oorzaken voor deze verstoring, bijvoorbeeld wisselende zonne-activiteit, komeetinslagen, vulkaanuitbarstingen.

Nu blijkt uit ontelbare onderzoeken dat ook de omvang van alle activiteiten van mensen daar invloed op heeft. Zij kan het functioneren en het evenwicht van de systemen van het aardoppervlak, de atmosfeer en de oceanen verstoren, met identieke gevolgen als die veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen.

Om de aarde als een een voor mensen goed functionerend systeem voor de toekomst in stand te houden moet je dan eigenlijk wel bekijken in hoeverre deze verstoring optreedt en wat het draagvlak van de aarde of aspecten daarvan is, opdat zij in stand blijft en niet in haar geheel of op aspecten onomkeerbaar beschadigd raakt. Aan natuurlijke oorzaken valt (op het ogenblik) denk ik (nog) niet veel te doen, als dit al gewenst zou zijn.

Als je in deze redenering mee kunt gaan is het vervolgens zaak te bekijken waar de grootste bedreigingen zich voordoen.

Een groep wetenschappers van de Universiteit van Stockholm heeft deze in een zeer breed internationaal overleg in kaart gebracht. Dit blijken een achttal onderwerpen te zijn. In het onderstaande plaatje is dit schematisch in beeld gebracht.

BIODIVERSITEIT

In de groene schijf is het maximale draagvlak voor de verschillende onderwerpen aangegeven. In rood is aangegeven wat de werkelijke stand van zaken is.

Op dit punt aangekomen meen ik dat ik mijn pleidooi om te proberen u er van te overtuigen dat duurzaam of zelfs passief bouwen nuttig kan zijn, moet beëindigen. Ik meen dat ik mijn belangrijkste argumenten heb aangedragen en hoop dat u zich er in kunt vinden dat duurzaam of zelfs passief bouwen nuttig kan zijn of zelfs nodig is.

Nu zijn bij het bouwen en door te bouwen niet al deze sectoren in even grote mate beïnvloedbaar.

De belangrijkste onderwerpen bij het bouwen of door te bouwen die hieraan een bijdrage kunnen leveren zijn energieverbruik, materiaalkeuze, afvalbeperking en waterhuishouding, maar ook bijvoorbeeld en daarmee samenhangend flexibiliteit, levensduur een goed en gezond ontwerp.

_LUCHT03DuurzSchemaToegespitst op mijn werk kan ik stellen dat mijn denkbeeld wat betreft duurzaam en passief bouwen een zo integraal mogelijke toepassing van de aspecten behelst, echter wel met per project specifieke accenten. Duurzame of zelfs passieve renovatie van bestaande gebouwen en woningen is daarbij nadrukkelijk een doelstelling, gezien de grote voorraad daarvan.

Een zodanig gerealiseerd gebouw of een zodanig gerealiseerde woning inspireert ook!

Voor de realisatie van een en ander kan ik naar gelang de behoefte een beroep doen op ter zake kundige adviseurs, bouwbedrijven of installateurs.

Bij het onderwerp energieverbruik treden overheden in toenemende mate belastend op. Bij een weinig energie verbruikend gebouw of een weinig energie verbruikende woning (ook een tot een zodanige staat gerenoveerd gebouw of gerenoveerde woning) is als bijkomend voordeel het financiële risico derhalve kleiner.

Op het gebied van energiebeperkende maatregelen zijn zowel voor bewoners (subsidies e.d.) als ondernemingen (subsidies, EIA e.d.) financiëel ondersteunende maatregelen aanwezig. Ik kan u helpen bij het verkrijgen daarvan

 EnschstrZonnepaneelDSC_0023_302

 

Duurzaam en energiebewust bouwen in Hengelo, Enschede, Almelo, Twente en natuurlijk elke ander plaats in Nederland.